FAQ | Help Desk | maandag - vrijdag 9:00 - 17:30 | zaterdag - zondag Gesloten

Shopping cart

Your cart is currently empty

General terms and conditions

1.         Definities

Cargo: Cargo International Logistics & Online Services gevestigd aan de Ugchelseweg 11 (7335 JP) te Apeldoorn, dan wel een van haar groepsmaatschappijen.

Opdrachtgever: een ieder die Cargo verzoekt en opdracht geeft tot het leveren van diensten/en of producten.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cargo en opdrachtgever.

 

 

2.         Toepasselijkheid

 

deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

 

 

3.         Producten en Diensten

 

wettelijke en overige verplichtingen, het aangaan van overeenkomsten met publiekrechtelijke organisaties zoals o.a. RDW, KvK en Douane

en het bemiddelen bij het tot stand brengen van verzekeringsovereenkomsten en het, indien schriftelijk overeengekomen tussen Cargo en

 

opdrachtgever, tijdelijk opslaan van voertuigen ten behoeve van opdrachtgever (hierna de “Diensten”).

 

 

4.         Inhoud overeenkomst

 

 

 

verzekeringsovereenkomsten. Opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk voor het aangaan en afsluiten van verzekeringsovereenkomsten.

 

 

bedenkperiode van 2 (twee) weken na datum van de opdracht. Indien en zolang de onderliggende overeenkomst nog niet definitief is uitgevoerd door Cargo dan wel indien de uitvoering van de overeenkomst ongedaan kan worden gemaakt, heeft de opdrachtgever het recht om binnen de genoemde wettelijke bedenkperiode van 2 (twee) weken na datum van de opdracht de met Cargo tot stand gekomen overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Alsdan is Cargo gerechtigd om de daardoor ontstane kosten aan opdrachtgever in

 

 

 

 

 

 

rekening te brengen.

 

5.         Wijzigingen in de overeenkomst

 

 

is gedurende een maand na ontvangst van deze kennisgeving gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet tijdig ontbindt, is opdrachtgever aan de gewijzigde overeenkomst en/of algemene voorwaarden gebonden.

 

6.         Prijzen

 

 

 

uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt

in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

7.         Intellectuele eigendom

 

 

8.         Ontbinden, opschorten overeenkomsten

 

 

 

 

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

 

 

 

 

 

 

9.         Aansprakelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

waardevermindering, ladingschade, dan wel aanspraken van derden, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

verrichten van de Dienst en/of het leveren van het Product.

 

 

 

 

10.      Overmacht

 

te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 

 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze

zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cargo gerechtigd om

het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

11.      Medewerkingplicht Opdrachtgever

 

 

 

aanspraken van derden indien opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet.

 

12.      Persoonsgegevens

 

 

 

opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Cargo voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Cargo. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens indien zulks noodzakelijk

is voor de uitvoering van de Diensten en in de gevallen wanneer Cargo hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is. Onder

derden vallen niet aan Cargo verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen.

 

13.      (Af)levering van diensten en/of zaken

 

 

 

 

 

 

 

dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

levering is te allen tijde beperkt tot 2,5 % van de orderwaarde.

 

ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Cargo gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op

de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 

14.      Betaling en incassokosten

 

 

 

zijn tot aan de dag van algehele voldoening. Indien de Klant handelt als consument geldt de daarvoor geldende wettelijke rente.

 

 

 

van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Cargo echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding

in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

 

15.      Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij

de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cargo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

 

 

 

 

VERWERKERSOVEREENKOMST

 

 

 

De ondergetekenden:

 

Verwerkingsverantwoordelijke (klant Cargo) en

Verwerker (de besloten vennootschap Cargo International B.V., handelend onder de naam Cargo, gevestigd

en kantoorhoudende te (7335 JP) Apeldoorn aan de Ugchelseweg 11, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.H. Bakkenes, hierna afzonderlijk ook aan te duiden als ‘Partij’ en gezamenlijk als ‘Partijen’

 

In overweging nemende dat:

technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten bewerkingen;

 

Persoonsgegevens van de betrokkenen;

 

 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

 

  1. Definities

 

 

 

 

  1. Dienst: de werkzaamheden die Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verricht zoals nader omschreven in Bijlage 1;

 

  1. Overeenkomst: de tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst ten aanzien van het gebruik van de Dienst van de Verwerker door de Verwerkingsverantwoordelijke;

 

  1. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en 1 AVG;

 

  1. Verwerken: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking

tot Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede

het afschermen, uitwissen of vernietigen van

 

 

 

 

 

 

gegevens;

 

  1. Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;

 

 

 

 

2.         Doel Verwerken Persoonsgegevens

 

 

Verwerker tegen alle aanspraken van derden welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie.

 

 

statistische doeleinden. Verwerker garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, op geen enkele wijze gebruik zal maken

 

van de persoonsgegevens die onder deze Verwerkersovereenkomst en/of Overeenkomst worden Verwerkt, tenzij een op de Verwerker van toepassing zijnde wettelijke

bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

 

 

3.         Beveiligingsmaatregelen

 

Verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.

 

 

 

 

4.         Personeel en Vertrouwelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens. Verwerker neemt zodanige maatregelen, zoals screening van medewerkers en beveiliging van gegevensdragers, teneinde te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt nagekomen.

 

 

5.         Gegevensverwerking buiten Nederland

 

 

 

6.         Subverwerkers

 

 

 

 

7.         Inbreuk in verband met persoonsgegevens

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke daarover voorafgaand in te lichten.

 

Verwerker is nimmer gehouden tot het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene.

 

 

corrigerende maatregelen. Deze documentatie verstrekt de Verwerker uitsluitend aan de Verwerkingsverantwoordelijke in geval van een verzoek van de toezichthoudende autoriteit aan de Verwerkingsverantwoordelijke, als bedoeld in artikel 33 lid 5 AVG. Verwerkersovereenkomst.

 

 

8.         Bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke

 

bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art.

21 en 22 AVG). Verwerker zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens binnen vijf (5) werkdagen doorsturen naar de

Verwerkingsverantwoordelijke, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn

 

 

 

 

 

 

met de medewerking, in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke

gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen. Verwerker is gerechtigd de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit een dergelijke controle blijkt dat sprake is van aantoonbaar ernstige verwijtbare nalatigheid aan de zijde van Verwerker met betrekking

tot het doorvoeren van de in Bijlage 2 van de Verwerkersovereenkomst overeengekomen beveiligingsmaatregelen.

 

 

9.         Aansprakelijkheid

 

 

 

 

10.      Duur, beëindiging en overig

 

 

Persoonsgegevens Verwerkt of onder zich heeft, in welk geval de Verwerkersovereenkomst van

toepassing is zolang Verwerker Persoonsgegevens Verwerkt. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Verwerker op eerste verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke

alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens op te slaan. Verwerker

zal Verwerkingsverantwoordelijke een schriftelijke bevestiging sturen zodra de Persoonsgegevens op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zijn vernietigd.

 

voldoen aan (toekomstige) wet- en regelgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang, zoals kennelijke verschrijvingen, evidente omissies

en overige wijzigingen van vergelijkbare aard, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat Verwerkingsverantwoordelijke om een akkoord zal worden gevraagd en zonder dat Verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd is de Overeenkomst en/of de Verwerkersovereenkomst te beëindigen. De meest actuele Verwerkersovereenkomst zal op de website van Verwerker, na het inlogscherm, te vinden zijn.

 

niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.

 

te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.

 

 

 

Diensten van Verwerker:

 

Verwerker stelt aan Verwerkingsverantwoordelijke online diensten beschikbaar, bestaande uit het verzorgen van de gehele administratieve en feitelijke afhandeling van de import en export van goederen (o.a. motorvoertuigen) zoals het faciliteren van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van zijn wettelijke en overige verplichtingen, het bijhouden van zijn klantgegevens in een adresboek, het aangaan van overeenkomsten met publiekrechtelijke organisaties zoals o.a. RDW, KvK en Douane en het bemiddelen

bij het tot stand brengen van exportverzekeringen en het, indien schriftelijk overeengekomen

tussen Cargo en Verwerkingsverantwoordelijke, tijdelijk opslaan van voertuigen ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De diensten die door Verwerker worden geleverd zijn beschreven in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. De (Persoons)gegevens zijn uitsluitend beschikbaar in digitale vorm.

 

De Verantwoordelijke laat de Verwerker de volgende Persoonsgegevens Verwerken in het kader van de Dienst:

De verwerking vindt plaats voor de volgende doelen:

 

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Persoonsgegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

 

 

De verwerking heeft betrekking op de volgende categorieën van betrokkenen:

 

 

Verwerker zal de volgende soort Persoonsgegevens verwerken:

 

 

Om de beveiligingsstandaarden op hoog niveau in stand te houden maakt de Verwerker gebruik van de volgende zaken. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke informeren indien de hierna beschreven beveiligingsmaatregen worden gewijzigd:

 

Fysieke beveiligingsmaatregelen

gecertificeerd met ISO 9001, 14001, 27001, 27017 en

27018.

 

Technische beveiligingsmaatregelen