FAQ | Help Desk | maandag - vrijdag 9:00 - 17:30 | zaterdag - zondag Gesloten

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

1.         Definities

Cargo: Cargo International Logistics & Online Services gevestigd aan de Ugchelseweg 11 (7335 JP) te Apeldoorn, dan wel een van haar groepsmaatschappijen.

Opdrachtgever: een ieder die Cargo verzoekt en opdracht geeft tot het leveren van diensten/en of producten.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cargo en opdrachtgever.

 

 

2.         Toepasselijkheid

 

 

 

 

 

3.         Producten en Diensten

 

 

 

4.         Inhoud overeenkomst

 

 

 

 

 

 

5.         Wijzigingen in de overeenkomst

 

 

 

6.         Prijzen

 

 

 

 

7.         Intellectuele eigendom

 

 

8.         Ontbinden, opschorten overeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.         Aansprakelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

10.      Overmacht

 

 

 

 

 

 

11.      Medewerkingplicht Opdrachtgever

 

 

 

 

12.      Persoonsgegevens

 

 

 

 

13.      (Af)levering van diensten en/of zaken

 

 

 

 

14.      Betaling en incassokosten

 

 

 

 

 

 

15.      Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 

 

 

 

VERWERKERSOVEREENKOMST

 

 

 

De ondergetekenden:

 

Verwerkingsverantwoordelijke (klant Cargo) en

Verwerker (de besloten vennootschap Cargo International B.V., handelend onder de naam Cargo, gevestigd

en kantoorhoudende te (7335 JP) Apeldoorn aan de Ugchelseweg 11, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.H. Bakkenes, hierna afzonderlijk ook aan te duiden als ‘Partij’ en gezamenlijk als ‘Partijen’

 

In overweging nemende dat:

 

 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

 

  1. Definities

 

 

 

 

  1. Dienst: de werkzaamheden die Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verricht zoals nader omschreven in Bijlage 1;

 

  1. Overeenkomst: de tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst ten aanzien van het gebruik van de Dienst van de Verwerker door de Verwerkingsverantwoordelijke;

 

  1. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en 1 AVG;

 

  1. Verwerken: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 

  1. Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;

 

 

 

 

2.         Doel Verwerken Persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

3.         Beveiligingsmaatregelen

 

 

 

 

 

4.         Personeel en Vertrouwelijkheid

 

 

 

5.         Gegevensverwerking buiten Nederland

 

 

 

6.         Subverwerkers

 

 

 

 

7.         Inbreuk in verband met persoonsgegevens

 

 

Verwerker is nimmer gehouden tot het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene.

 

 

 

 

8.         Bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke

 

 

 

 

 

9.         Aansprakelijkheid

 

 

 

 

10.      Duur, beëindiging en overig

 

 

 

 

 

 

 

Diensten van Verwerker:

 

Verwerker stelt aan Verwerkingsverantwoordelijke online diensten beschikbaar, bestaande uit het verzorgen van de gehele administratieve en feitelijke afhandeling van de import en export van goederen (o.a. motorvoertuigen) zoals het faciliteren van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van zijn wettelijke en overige verplichtingen, het bijhouden van zijn klantgegevens in een adresboek, het aangaan van overeenkomsten met publiekrechtelijke organisaties zoals o.a. RDW, KvK en Douane en het bemiddelen bij het tot stand brengen van exportverzekeringen en het, indien schriftelijk overeengekomen tussen Cargo en Verwerkingsverantwoordelijke, tijdelijk opslaan van voertuigen ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De diensten die door Verwerker worden geleverd zijn beschreven in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. De (Persoons)gegevens zijn uitsluitend beschikbaar in digitale vorm.

 

De Verantwoordelijke laat de Verwerker de volgende Persoonsgegevens Verwerken in het kader van de Dienst:

De verwerking vindt plaats voor de volgende doelen:

 

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Persoonsgegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

 

 

De verwerking heeft betrekking op de volgende categorieën van betrokkenen:

 

 

Verwerker zal de volgende soort Persoonsgegevens verwerken:

 

 

Om de beveiligingsstandaarden op hoog niveau in stand te houden maakt de Verwerker gebruik van de volgende zaken. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke informeren indien de hierna beschreven beveiligingsmaatregen worden gewijzigd:

 

Fysieke beveiligingsmaatregelen

 

Technische beveiligingsmaatregelen